Jazykové verzie
Produktový katalóg
Informácie
042/462 4990
042/462 4330
Fax: 042/462 4991
Informácie o amoniaku
Naše značky
Accento
Favorit
Ceres soft
Omega
Alfa Gastro
Stella
Bianka
BIO
Smetol
Porovnanie produktov
Nie je čo porovnať

Fotogalérie

Hlavná stránka > Novinky

Informácie o amoniaku

Dátum: 13.02.2017   Autor: Administrátor   Prečítané: 4995

INFORMÁCIE CIVILNEJ OCHRANY

pri úniku amoniaku

 

 

Vážení zamestnanci a návštevníci organizácie Beluša Foods s.r.o., Beluša, občania.

 

            Civilná ochrana obyvateľstva v Slovenskej republike je zabezpečená podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov. Uvedený zákon zakladá aj právo každého občana na včasné varovanie pred hroziacim nebezpečenstvom, na informácie o spôsobe ochrany pri ohrození života, zdravia a majetku

 

            Táto informácia je zameraná na hlavné zásady ochrany vlastného života a zdravia, ako aj vzájomnej pomoci pri mimoriadnej udalosti, kedy do ovzdušia uniknú nebezpečné látky, ktoré svojimi toxickými vlastnosťami môžu v závislosti od ich koncentrácie v ovzduší a času pôsobenia na organizmus spôsobiť poškodenie zdravia, alebo aj usmrtiť človeka.

 

            Organizácia Beluša Foods s.r.o., Beluša sa zaoberá výrobou margarínov. Médiom, ktoré sa využíva vo výrobnom procese na chladenie margarínu  je amoniak, ktorý sa svojimi vlastnosťami radí medzi nebezpečné látky, ktoré pri pôsobení na ľudský organizmus môže spôsobiť vážne poškodenie zdravia. V nádržiach a rozvodoch chladiaceho systému sa celkovo nachádza 500 kg amoniaku. Najväčšie riziko úniku amoniaku je v strojovni chladenia.

 

 

           Únik amoniaku môže mať nasledovné účinky:

 

Ø  V okruhu 14 m môže vzniknúť koncentrácia amoniaku vo vzduchu, ktorá by  počas doby pôsobenia 10 min. priamo ohrozila životy osôb.

 

Ø  V okruhu 84 m môže vzniknúť koncentrácia amoniaku vo vzduchu, ktorá by  počas doby pôsobenia 1 hod. spôsobila smrteľné ohrozenie osôb.

 

Ø  V okruhu 135 m môže vzniknúť koncentrácia amoniaku vo vzduchu, ktorá by  počas doby pôsobenia 1 hod. spôsobila ohrozenie zdravia osôb.

 

 

           Charakteristický zápach amoniaku by bolo cítiť ešte ďaleko od areálu našej organizácie.                Pri prípadnom úniku v rozvodných potrubných systémoch, ktoré sú vedené po stenách a podstrope výrobného objektu a v chladiacich výrobných zariadeniach (napr. v perfektorovni) našej organizácie, by uniknuté množstvo bolo síce menšie, ale vzhľadom  tomu, že ide o uzatvorený priestor, mohla by koncentrácia nebezpečnej látky dosiahnuť nebezpečné hodnoty.

 

 

 

Bezpečná vzdialenosť je 136 metrov od organizácie Beluša Foods s.r.o., Beluša.

 

 

 

 

AKO SA SPRÁVAŤ PRI MIMORIADNEJ UDALOSTI

 

 

Ako zistím, že došlo k nebezpečnému úniku amoniaku ?

 

Ø  Vznik mimoriadnej udalosti sa oznamuje dvojminútovým kolísavým tónom sirény (siréna sa nachádza v areáli organizácie Beluša Foods s.r.o., Beluša nad expedičnými priestormi).

 

Ø  Strojník – chladiar oznámi vznik mimoriadnej udalosti, doplní pokyny pre činnosť zamestnancov organizácie Beluša Foods s.r.o., Beluša a ostatných osôb nachádzajúcich sa v ohrozenom pásme.

 

Ø  Cítiť silný zápach amoniaku.

 

 

Pokyny pre činnosť zamestnancov a návštevníkov organizácie Beluša Foods s.r.o., Beluša a ostatných ohrozených osôb pri úniku amoniaku:

 

 

Ø  Vypočujte si pokyny strojníka - chladiara a riaďte sa nimi.

 

Ø  Ak sa nachádzate v areáli našej organizácie, v žiadnom prípade sa nepribližujte k miestu úniku amoniaku, nespôsobujte paniku a odíďte smerom k vrátnici von z areálu našej organizácie a následne kolmo na smer vetra, v smere ktorého sa môže šíriť uniknutá nebezpečná látka. Zakryte si odkryté časti tela, ochráňte si dýchacie cesty priložením akéhokoľvek pijavého materiálu, napr. vreckovkou, šálom alebo časťami odevu na nos a ústa (účinnejšie sú viackrát preložené a navlhčené).

 

Ø  Ak sa nachádzate v budovách alebo bytoch mimo areálu našej organizácie, uzatvorte a utesnite všetky okná a dvere a von vychádzajte len na pokyn hasičov alebo polície a riaďte sa ich pokynmi. Snažte sa čo najmenej vdychovať zamorený vzduch. Zvýšenie účinku ochrany dýchacích ciest a tela dosiahnete navlhčením ochranných prostriedkov vo vode.

 

Ø  Pomôžte menej pohyblivým osobám, deťom, starším.

 

Ø  Nevolajte bezdôvodne na tiesňové linky (112, 150, 155, 158), môžu sa preťažiť, potrebujú ich záchranné zložky.

 

Ø  Ak cítite zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc.

 

Ø  Nezdržujte sa v blízkosti areálu našej organizácie, neprekážajte zasahujúcim záchranným zložkám, uvoľnite príjazdové komunikácie.

 

Ø  Svoje vozidlá ponechajte na parkovisku, budú strážené policajnými zložkami.

 

Ø  Po uplynutí nebezpečenstva, o čom sa dozviete z vysielania rozhlasu, si môžete vozidlá odviezť.

 

Ø  Po príchode domov vyzlečte oblečenie a osprchujte sa, odevy vyvetrajte vonku a vyperte.

Beluša Foods s.r.o., Farská 1746, 018 61 Beluša, Slovakia © 2009 Beluša Foods s.r.o., Všetky práva vyhradené.
Stránky generované publikačným systémom ac.web .